STATUT - 1. dio

   

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( ˝Narodne novine˝ broj 74/14), članka 22. Statuta Društva od 27. veljače 2005. godine. i prijedloga Predsjedništva Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci od 21. siječnja 2015. godine o Izmjenama i dopunama Statuta , Skupština Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara – DAGIT Vinkovci, dana 22. veljače 2015.g.  donosi

 

STATUT
DRUŠTVA ARHITEKTONSKIH I GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA VINKOVCI

I
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o izgledu pečata udruge, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o gospodarskim djelatnostima,o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, o pravima,  obvezama i odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, te stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica,  uvjetima i načinu izbora i opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora , imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanku postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge sukladno Zakona o udrugama ( ˝Narodne novine˝ broj 74/14).

Članak 2.

Naziv udruge je Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci.
Skraćeni naziv udruge je DAGIT Vinkovci.
Sjedište udruge je u Vinkovcima.

Članak 3.

Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci ( u daljnjem tekstu  D A G I T Vinkovci ) je udruga dobrovoljno udruženih diplomiranih inženjera, inženjera i tehničara građevinske struke za područje grada i okolice Vinkovaca.

Članak 4.

DAGIT Vinkovci je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. DAGIT Vinkovci je nestranačka i neprofitna pravna osoba, te ima prava i obveze koje  proizlaze iz Ustava, Zakona o udrugama i ovog Statuta.

Članak 5.

 1. Udruga ima pečat.

            Izgled pečata DAGIT Vinkovci je kružnog oblika,promjera 28 mm. U krugu je naziv:
DRUŠTVO ARHITEKTONSKIH I GRAĐEVINSKIH INŽENJERA I TEHNIĆARA,
u sredini je    znak DAGIT 1960 i oznaka sjedišta - Vinkovci , a ispod znaka broj
pečata .     

 1. Stalna značka DAGIT  Vinkovci je u tri boje: ˝zlatna˝, ˝srebrna˝ i ˝brončana˝, na kojoj   je  naziv: DAGIT  VINKOVCI  1960.

   

Članak 6.

Udrugu DAGIT Vinkovci predstavlja i zastupa predsjednik, a u slučaju spriječenosti potpredsjednik ili tajnik, odnosno osoba koju odredi Predsjedništvo DAGIT-a.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

DAGIT Vinkovci je strukovna udruga koja okuplja i usmjerava dobrovoljni rad  arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara u okviru s područja grada Vinkovaca i susjednih općina svoje udruge. Djelatnost, organizacija i način rada DAGIT Vinkovci određuje se ovim Statutom, kojim se osigurava zajednički rad i ravnopravnost svojih članova u ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti.

Članak 8.

 Djelatnosti DAGIT-a su:

 • poticanje  članstva u rješavanju stručnih zadataka iz oblasti graditeljstva i zaštite čovjekove okoline,
 • uspostavljanje i razvijanje suradnje s lokalnim vlastima, javnim i privatnim poduzećima, ustanovama, stručnim školama i fakultetima, u cilju rješavanja aktualnih zadataka u graditeljstvu,
 • pokretanje i poticanje mjera za unapređenje graditeljstva,
 • suradnja s nadležnim institucijama u obrazovanju i usavršavanja svog  članstva, organiziranje stručnih  predavanja, savjetovanja i putovanja,

      -    suradnja sa srodnim udrugama – društvima iz oblasti graditeljstva u Hrvatskoj i izvan
nje,

 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti ili sl.

   
Članak 9.

 1. Udruga obavlja gospodarske djelatnosti sukladno Zakonu:

 

      - novinsko – nakladničku djelatnost,
- organiziranje znanstvenih i stručnih predavanja i skupova u području graditeljstva,
- marketinšku djelatnost.

 1. Gospodarske djelatnosti udruga ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima on se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih  statutom. Udruge mogu radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnivati trgovačka društva, zadruge ili druge gospodarske subjekte,sukladno posebnim propisima.

Članak 10.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu DAGIT-a o značajnim događajima, pisanim  izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem

 

III
ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

 • Članom  DAGIT Vinkovci  može postati svaka fizička  i pravna osoba sukladno Zakonu i Statutu.  Članstvo u DAGIT-u  je dobrovoljno. Predstavnika pravne osobe u udruzi imenuje ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe. Pravne osobe, članovi DAGIT-a, mogu biti sve vrste poduzeća, ustanova ili drugih asocijacija, koje se bave graditeljstvom.
 • Odluku o prijemu u  članstvo donosi Predsjedništvo. Na uskraćeno primanje u  članstvo žalba se podnosi Skupštini, čija je odluka konačna.
 • Članovi DAGIT-a  mogu biti:

 

-  redovni
-  počasni
-  zaslužni
-  kolektivni
-  pridruženi.

Članak  12.

 • Redovni   član DAGIT-a može postati svaki arhitektonski ili građevinski inženjer i

      tehničar s područja grada Vinkovaca i susjednih općina, s priznatom stručnom spremom.

 • Osobe drugih struka, vezane za graditeljstvo, s priznatom najmanje srednjom

      stručnom spremom, mogu postati članovi, ako Predsjedništvo DAGIT-a ocjeni da su
korisne.   

 • Članovi DAGIT-a mogu postati i oni stručni pojedinci iz oblasti graditeljstva, koji povremeno borave i rade na području grada Vinkovaca i susjednih općina.
 • Članovi DAGIT-a mogu postati studenti  fakulteta građevinske struke (arhitekti i građevinari).

Članak 13.

Počasni, odnosno zaslužni član DAGIT-a može biti osoba bez obzira na stručnu spremu, poslove koje obavlja, kao i mjesta boravka, koja svojim radom doprinosi razvoju graditeljstva i udruge DAGIT Vinkovci .

Članak 14.

Kolektivni članovi  DAGIT-a mogu postati poduzeća, ustanove, udruge i  drugi, koji svojim doprinosom pomažu ostvarivanje zadataka Društva.

Članak 15.

Pridruženi  član može biti osoba bez obzira na zvanje i stručnu spremu te mjesto boravka, koja pomaže DAGIT-u, radom, donacijom ili osobnom  članarinom.

 Članak 16.

Članom DAGIT Vinkovci  se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik.                                                                                  
Popis članova vodi se  u pisanom obliku koji se obnavlja svake godine i utvrđuje na godišnjim skupštinama.

Članak 17.

Skupština DAGIT-a određuje godišnji iznos članarine.

Članak 18.
.
1.Prava članova su:

- birati i biti biran u sva tijela DAGIT-a,
- sudjelovati u svim stručnim i društvenim aktivnostima DAGIT-a,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima DAGIT-a,
- koristiti sva sredstva i povlastice DAGIT-a u dogovorenom obimu i količini.

2.Obveze članova su:

- plaćanje članarine,
- bavljenje aktivnostima  DAGIT-a,
- čuvanje i podizanje ugleda DAGIT-a,
- provođenje odluka i zaključka tijela DAGIT-a.
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 19.

 1. Članstvo u udruzi prestaje:

 

-dragovoljnim istupom,
-neplaćanjem članarine,
-isključenjem.

 1. Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati

            članarinu za tekuću godinu.

Članak 20.

Članovi DAGIT-a mogu Skupštini predložiti opoziv pojedinih   članova Predsjedništva , ako su neaktivni i ne pridržavaju se Statuta. Iz istog razloga i Predsjedništvo  može predložiti opoziv svojih neaktivnih   članova.

Članak 21.

 1. Član stegovno odgovara ukoliko nanese štetu DAGIT-u .

 

 1. Stegovna odgovornost:

- Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka podnosi Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili
najmanje 30  članova DAGIT-a,  

-  U stegovnom postupku može se izreći opomena ili prijedlog za isključenje iz
članstva. Odluka se donosi u pismenom obliku i to većinom glasova Suda Časti. 
Član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu  
Predsjedništvu DAGIT-a. Predsjedništvo DAGIT-a je dužna riješiti žalbu u 
roku 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Ukoliko član nije zadovoljan odlukom
Predsjedništva, ima pravo žalbe Skupštini DAGIT-a,koja je dužna pri prvom sazivu
Skupštine    (redovita, izborna i izvanredna) riješiti zaprimljenu žalbu.

 1. Odluka Skupštine DAGIT-a o isključenju je konačna.

 

Članak 22.

Počasni, zaslužni, pridruženi članovi DAGIT-a ne mogu birati i biti biran u sva tijela Društva, sva ostala prava kao punopravnim članovima su im zajamčena.

Članak 23.

1.  Članovi DAGIT-a mogu osnivati aktive i sekcije,
2.  Aktiv ili sekciju mogu osnovati najmanje 5  članova DAGIT-a,
3.  Aktiv ili sekcija nema svojstvo pravne osobe i obvezno je u sastavu DAGIT-a,
4.  Aktiv ili sekcija donosi pravilnik o svom radu, kojeg potvrđuje Predsjedništvo DAGIT-a.
Upute za rad i kontrolu vrši Predsjedništvo i Nadzorni odbor DAGIT-a.

Članak 24.

DAGIT Vinkovci se dobrovoljno udružuje u nacionalnu strukovnu udrugu HRVATSKI  SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA sa sjedištem u Zagrebu, Berislavićeva br. 6

 

nastavak - 2.dio


Download STATUTA u PDF formatu!